RODO

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, reprezentowana przez mgr Iwonę Topolską – Dyrektora Szkoły
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan mgr Sylwester Litwin, z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator – Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadańSzkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience ( w celu rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 • Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do
  (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku
  szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudniania pracowników i zatrudniania nowych pracowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest
  Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator – Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z systemu monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), gdzie monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników oraz w celu ochrony mienia.
 • Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, plac zabaw, parking szkolny, korytarze budynku.
 • O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu zakończenia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Benedykta Wierdaka
w Głowience
ul. Szkolna 8
38 – 455 Głowienka

Skrytka EPUAP: /SP_Glowienka/SkrytkaESP

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy