LOGOPEDA SZKOLNY

„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać..."
                                  (ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek)

       Działalność logopedy jest jedną z istotniejszych dziedzin opieki nad dziećmi. Praca logopedyczna ma na celu nie tylko rozwijanie sprawności narządów mownych, prawidłowej artykulacji i fonacji oraz doskonalenie słuchu fonematycznego ale również rozwijanie komunikacji językowej, poszerzanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi czy też kształcenie mowy ekspresyjnej.

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w pomoce specjalistyczne dostosowane do różnorodnych zaburzeń i wieku dzieci. W trakcie zajęć obok klasycznych metod, wykorzystywane są również m.in. nowoczesne formy terapii multimedialnej, które pozytywnie wpływają na atrakcyjność terapii logopedycznej. Spotkania z logopedą to głównie odkrywanie prawidłowej wymowy przez dobrą zabawę a nie żmudną pracę.

Zajęcia logorytmiczne odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych dwa razy w tygodniu. Ich celem nadrzędnym jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jej rozwoju. Prowadzona w ten sposób profilaktyka jest bardzo istotna w celu rozwoju sfery słuchowej, ruchowej i słuchowo-ruchowej.

Terapię logopedyczną i zajęcia logorytmiczne w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole prowadzi p. Kamila Wieczorek. Zajęcia te odbywają się od środy do piątku.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT